ساخت آینه – سومی ها

امروز در کلاس های سوم نپتون و پلوتون،دانش آموزان در درس آزمایشگاه علوم تجربی با توجه به دستورالعمل فصل۸ کتاب با ساخت آینه به بررسی ویژگی های تصویر در آینه های معمولی(تخت) فرورفته و برآمده پرداختند.  
ادامه مطلب
آموزش عدد ۷ در قالب مفهوم(پیش دبستان)

کودکان پیش دبستانی امروز با آموزش عدد هفت آشنا شدن وبامهارت فردی وذهنی خود باکمک ۷چوب کبریت به خلاقیت پرداختند که این هفت کبریت به مفهوم عددی هفت دست یافتند.
ادامه مطلب
اندازه گیری(دوم عطارد ودماوند)

فراگیران عطارد و دماوند با استفاده از درست کردن نوار کاغذی و تقسیم بندی آن به قسمتهای مساوی توانستند اندازه گیری دقیق را با توجه به ابزار های محیط اطراف خود ،مورد سنجش قرار دهند. هدف : آشنایی با ابزار اندازه گیری
ادامه مطلب