نمایشگاه وسایل باز یافتی

امروز دومی های (اورانوس،دماوند ،عطارد)نمایشگاهی از وسابل دور ریختنی و باز یافتی بر گزار نمودند وکاردستی هایی را که با استفاده از ذوق وسلیقه وخلاقیت خوشان تهیه نموده بودند رادر معرض نمایش دانش آموزان مدرسه پیشگامان قرار دادند. شایان ذکر است که جناب آقای گیلانپور (مدیریت دبستان)وجناب آقای محمودی زاده،از ن
ادامه مطلب