مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته پیشگامان ایران

 

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. یکی از برنامه‌های مدارس اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است .

معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی پیشگامان ایران هیأت مدیره: مهندس رامین گیلان ...

به نام خداوند جان و خرد  مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته و تمام الکترونیک پیشگامان ایران مجموعه مدارس غیردو...

سندتحول بنیادین پیشگامان ایران: پیشگامان ایران پیکره ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم عهد و پیما...

جدیدترین اخبار